Img cc6274d552246626d21ba91c45e37818 v

O nama

JU Zavod "Komanski most", je počeo sa radom  1976. godine,  kao ustanova za djecu i omladinu sa  umjerenim, težim i teškim smetnjama u intelektualnom razvoju.

 Postepeno se broj djece u Zavodu smanjivao, tako da je Zavod prerastao u ustanovu za zbrinjavanje odraslih osoba sa ozbiljnim ograničenjima u socijalnom funkcionisanju zbog mentalnih teškoća, ili drugih kombinovanih smetnji u razvoju.

Odlukom o organizovanju javne ustanove za smještaj lica sa posebnim potrebama, od 2. februara 2006. godine, JU Zavod »Komanski most«,  je organizovan kao javna ustanova za smještaj lica sa mentalnom ometenošću .

Dan Zavoda je 12. novembar koji se obilježava svake godine.

Djelatnost Zavoda, saglasno poslovima utvrđenim Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti i Odlukom o organizovanju javne ustanove za smještaj lica sa posebnim potrebama, obuhvata: zbrinjavanje, vaspitanje i obrazovanje, radno-okupaciono angažovanje i zdravstvenu zaštitu.

Tokom ljetnjeg perioda, određeni broj korisnika boravi u porodicama na planini, uz saglasnost organa starateljstva. O boravku ovih korisnika sačinjavaju se ugovori kojim se preciziraju prava i interesi korisnika.

Korisnicima se obezbjedjuje ljetovanje i zimovanje u trajanju od 7 dana u JU “Lovćen-Bečići” - Cetinje.

Povremeno se organizuju posjete događanjima u gradu, određenim manifestacijama.

JU Zavod „Komanski most” sarađuje sa roditeljima, odnosno staraocima korisnika, organima starateljstva i drugim ustanovama socijalne i dječje zaštite. Roditelji i rodbina korisnika imaju pravo da učestvuju u svim aktivnostima koje se odnose na korisnike, a sprovode se u Zavodu.

Zavod je ustanova otvorena za saradnju sa svim međunarodnim i drugim organima, organizacijama i udruženjima koje mogu dati svoj doprinos da se na brži i efikasniji način realizuju mnoge programske aktivnosti, a čiji je krajnji cilj ostvarivanje interesa osoba s invaliditetom i obezbjeđivanje uslova za njihovo puno i aktivno učestvovanje u svim oblastima društvenog života, na ravnopravnoj osnovi.

 Posjetite nas. Nadamo se da će vrijeme koje provedete u Zavodu “Komanski most” i za vas predstavljati prijatno iskustvo.