Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility JU Zavod "Komanski most" Podgorica, Crna Gora

O nama

JU Zavod “Komanski most” pruža uslugu smještaja odraslim licima sa invaliditetom i poremećajima iz autističnog spektra. Usluga podrazumijeva osiguranje adekvatnih stambenih i materijalnih uslova boravka, ishranu i dostupnost zdravstvenih usluga, održavanje lične higijene i higijene prostora kao i sigurno okruženje. U cilju razvoja i očuvanja potencijala korisnika te njihovog kontinuiranog osnaživanja i pripreme za samostalan život u otvorenoj zajednici, a u skladu sa procijenjenim stepenima podrške, sprovodi se radno-okupaciono i radno angažovanje te organizuje učešće u kulturnim, zabavnim i sportskim  aktivnostima. Ukupni smještajni kapaciteti podrazumijevaju 120 mjesta, i to 68 u muškom, i 52 u ženskom paviljonu.  

JU Zavod “Komanski most” počeo je sa radom 12. novembra 1976. godine kao “Javna ustanova za smještaj djece i omladine ometene u razvoju” i pravni je sljedbenik “Specijalnog zavoda za djecu i omladinu”. Zavod je prva ustanova ovog tipa u Crnoj Gori, i još uvijek je jedina ustanova koja pruža uslugu smještaja za odrasla lica sa invaliditetom (umjerene, teže i teške intelektualne teškoće i poremećaji iz autističnog spektra). Od samog nastanka Zavod su pratili brojni izazovi, kako po pitanju organizacije i finansiranja, tako i u odnosu na otvorenost društva, te razumijevanje i prihvatanje korisnika usluge od strane šire zajednice.   


Poslednje novosti

Img 0bc7bab4ceee3ec9940d2c858d5d1c56 v

- direktorica Vukotić Neda

Djelatnost Zavoda, saglasno poslovima utvrđenim Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti i Odlukom o organizovanju javne ustanove za smještaj lica sa posebnim potrebama, obuhvata: zbrinjavanje, vaspitanje i obrazovanje, radno-okupaciono angažovanje i zdravstvenu zaštitu...
 


Galerija